Informació E. Infantil Curs 2018-19

La llengua vehicular al parvulari és el català (Programes d’immersió lingüística segons les necessitats, respectant la llengua materna del nen)

A Educació Infantil té lloc un primer contacte amb la llengua anglesa amb una professora especialista i mitjançant la mascota PATCH. A través de jocs i cançons, els infants s’apropen a aquesta nova llengua. Els continguts estan relacionats amb els temes tractats a cada curs.

A la classe es proporciona un clima i un entorn de confiança on els alumnes es sentin acollits i preparats per aprendre amb l’experiència.

Es contribueix dia darrera dia al desenvolupament emocional, afectiu, físic, social i cognitiu dels infants respectant el moment maduratiu en el qual es troba l’alumne.

Els aprenentatges són significatius i funcionals amb contextos educatius que ampliïn, diversifiquin, complementin i si cal compensin les experiències viscudes en el context familiar.

Els hàbits que es desenvolupen són el de la comunicació ( salutacions/ acomiadaments, participacions a les rodones…) , convivència ( compartir, recollir el material de joc…), higiene, treball i alimentació sana (un dia de la fruita per l’esmorzar) .

Els codis de comunicació s’introdueixen motivant el descobriment del seu nom i del seus companys als 3 anys, així com el descobriment dels nombres, la invenció dels textos per una imatge.

El treball de la lectoescriptura es fa a partir de jocs de discriminació auditiva i visual. S’introdueix amb la lletra de pal per passar a la lletra lligada a partir del propi nom. Es combinen diferents metodologies global i analític. ( Els nens a P-5 arriben a assolir el procés de la lectura de cara al canvi d’etapa)

Al parvulari es creen situacions per estimular l’observació, l’esperit crític i el raonament lògic-matemàtic.

La descoberta d’un mateix va lligada a la descoberta de l’altre, pel desenvolupament de les seves possibilitats motrius, perceptives, expressives i relacionals.

El llenguatge musical i plàstic juntament amb les activitats psicomotricitats donen la possibilitat els nostres infants d’un enriquiment de les seves capacitats expressives i creatives.

Es preparen dues excursions, sortides temàtiques així com unes colònies de convivència per tal que els nens i nenes gaudeixin i explorin entorns joiosos i ampliïn el coneixement d’entorn llunyans.

La participació i la relació de les famílies conjunta amb l’escola és molt important per aconseguir una educació integral de l’infant.